Adatkezelés és adatvédelem lakástakarékpénztári szolgáltatáshoz

Adatkezelés és adatvédelem lakástakarékpénztári szolgáltatáshoz

Kiegészítés az ÁSZF által nem rendezett kérdésekben

 

Ezen tájékoztatás célja, hogy a www.hitelkalkulator.com weboldalon elérhető lakástakarékpénztári szolgáltatásokhoz  kapcsolódó közvetítői, adatvédelmi és adatkezelési eljárásokra vonatkozóan információkat nyújtson Önnek. A lakástakarékpénztári szolgáltatás igénybevételéhez szükséges adatokat és hozzájárulásokat illetve adatkezelési és adatvédelmi információkat az alábbi eljárásrend szerint részletezzük, hogy ezek ismeretében tudja a lehető legjobb döntést meghozni személyes adatinak védelmében. 

 

Közvetítői, adatvédelmi és adatkezelési tevékenység alapjául szolgáló jogszabályok:

Infotv., az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény.

Ltptv., a lakástakarékpénztárakról szóló 1996. évi CXIII. törvény.

Ptk., Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. V. törvény.

Hpt., a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII.

Direkt Marketing Törvény, a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvény.

A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény.

Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény.

 

A www.hitelkalkulator.com weboldalt üzemeltető NetDSS Tanácsadó és Szolgáltató Kft. adatai:
1024. Budapest, Lövőház utca 20/A, Cégjegyzékszám: Cg.01-09-925114, MNB tevékenységi engedélyének száma: H-EN-I-374/2014, Közvetítő adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-80021/2014.

A NetDSS Tanácsadó és Szolgáltató Kft. a www.hitelkalkulator.com weboldalon megjelenő lakástakarékpénztári szolgáltatásokra vonatkozóan a Hpt-ben meghatározott módon, az Aegon Magyarország  Lakástakarékpénztár Zrt. (1091. Budapest, Üllői út 1, Adószám: 24330796-4-43, Cégjegyzékszám: Cg.01-10-047740.) megbízásából pénzügyi szolgáltatás közvetítése elnevezésű tevékenységét függő ügynökként végzi. (Hpt. 3. § (1) bekezdése i. pont, illetve Hpt. 6. § (1) bekezdés 90. pont, b. alpont)

A www.hitelkalkulator.com weboldalon kínált lakástakarékpénztári szolgáltatások igénybevételéhez regisztráció és bizonyos személyes adatok megadása szükségeltetik, illetve ezek kezelése és harmadik fél részére történő átadása (Aegon Magyarország Lakástakarékpénztár Zrt.) feltétele a szolgáltatásnak. 

Adatkezelő és Adatfeldolgozó: NetDSS Tanácsadó és Szolgáltató Kft.

Az Adatkezelővel és Adatfeldolgozóval az alábbi elektronikus elérhetőségeken lehet kapcsolatba lépni, illetve a regisztráció alkalmával megadott személyes adatok kezelésére és továbbítására vonatkozó hozzájárulását Ön bármikor visszavonhatja írásban a lent említett elérhetőségeken:
helpdesk@hitelkalkulator.eu
https://hitelkalkulator.com/kapcsolat
1024. Budapest Lövőház utca 20/A

Az adatkezelés jogalapja a www.hitelkalkulator.com weboldalon elérhető lakástakarékpénztári szolgáltatás igénybevétele.

A kezelt adatok köre:

Név (Titulus, Vezetéknév, Keresztnév, Születési vezetéknév, Születési keresztnév)
Telefonszám
E-mail cím
 

Az adatkezelés időtartama, kötelező adatkezelés eseteit kivéve, az adatkezeléshez adott hozzájárulás visszavonásáig.

Az adatkezelés céljai:

A fentebb felsorolt adatok továbbítása az Aegon Magyarország Lakástakarékpénztár Zrt. számára. Célja, hogy Önnel az Aegon Magyarország Lakástakarékpénztár Zrt. illetve a www.hitelkalkulator.com weboldalt üzemeltető NetDSS Tanácsadó és Szolgáltató Kft. képviselői  fel tudják venni a kapcsolatot elektronikus formában, telefonon, postai levél útján vagy személyesen.

Közvetlen üzletszerzés. Közvetlen megkeresés módszerével végzett tájékoztató tevékenységek és kiegészítő szolgáltatások kivitelezése. Ezek célja termékek vagy szolgáltatások értékesítésével közvetlenül kapcsolatos reklám vagy címzett reklámküldemény továbbítása az Ön részére.

Gazdasági reklámnak minősülő egyéb reklámanyagok, elektronikus hirdetések vagy egyéb címzett tartalom küldése az Ön részére email-en keresztül.

Hírlevelek, ajánlatok küldése az Ön részére.

 

Az érintett jogai és érvényesítésük:

Az érintett kérelmére az Adatkezelő tájékoztatást ad az érintett általa kezelt, illetve az általa vagy rendelkezése szerint megbízott Adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá - az érintett személyes adatainak továbbítása esetén - az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. Az Adatkezelő köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül, közérthető formában, az érintett erre irányuló kérelmére írásban megadni a tájékoztatást. A tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos adatkörre vonatkozóan tájékoztatási kérelmet az adatkezelőhöz még nem nyújtott be. Egyéb esetekben költségtérítés állapítható meg. A költségtérítés mértékét a felek között létrejött szerződés is rögzítheti. A már megfizetett költségtérítést vissza kell téríteni, ha az adatokat jogellenesen kezelték, vagy a tájékoztatás kérése helyesbítéshez vezetett. A tájékoztatás csak a jogszabályban meghatározott esetekben lehet megtagadni.

Az érintett kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével – ingyenes és korlátozásmentes törlését vagy zárolását.

Ha az Adatkezelő az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 25 napon belül írásban vagy az érintett hozzájárulásával elektronikus úton közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait.

Az érintett jogai megsértése esetén a NAIH-hoz és bírósághoz fordulhat.

Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha

• a személyes adatok kezelése (továbbítása) kizárólag az Adatkezelő vagy az Adatátvevő jogának vagy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést jogszabály rendelte el;

• a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik;

• a tiltakozás jogának gyakorlását egyébként törvény lehetővé teszi.

Az Adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Ha az Adatkezelő az érintett tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést - beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is - megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében. Ha az érintett az Adatkezelőnek a döntésével nem ért egyet, illetve ha az adatkezelő a határidőt elmulasztja, az érintett - a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül bírósághoz fordulhat.

 

Az adatkezelő adatkezeléssel összefüggő tevékenységének ellenőrzésére jogosult hatóság:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
Postacím: 1530 Budapest, Pf. 5.
Email cím: ugyfelszolgalat@naih.hu

Az adatkezelő közvetítői tevékenységének ellenőrzésére jogosult hatóság:

Magyar Nemzeti Bank
Cím: 1013 Budapest, Krisztina krt. 39.
Postacím: 1534 Budapest, BKKP Pf. 777.
Email cím: ugyfelszolgalat@mnb.hu